Dostihový chrt a tituly

                          dostihy, coursing

 

Mistrovské tituly - dostihy + coursing:   (platnost od 1.1.2008)

(Mistr Čech, Mistr Moravy, Mistr České republiky,…)

Příslušný titul se uděluje za každé pohlaví zvlášť, i když se běží mix.

Titul si můžete nechat zapsat do průkazu původu (na požádání titul zapíše pořadatel dostihu).

 

Dostihový vítěz   (platnost od 1.1.2008)

Uděluje se pouze v kategorii dospělých a to zvlášť za každé pohlaví.Každý rok je vypsáno 12 bodovacích dostihů. Do soutěže o Dostihového vítěze se započítává 7 nejlepších umístění. Zároveň chrt musí získat body nejméně ze 3 dostihů. Chrt s největším počtem bodů získává titul Dostihový vítěz roku. Získá-li více chrtů stejný počet bodů, počítají se příslušným chrtům body ze všech bodovacích dostihů. Je-li i potom bodový počet shodný, získává titul více psů.

Body se počítají zvlášť psům i fenám i když se běží mix. Body se počítají takto: Finale „A“: 1. místo=15 bodů, 2. místo=13 bodů, 3. místo=11 bodů, 4. místo=9 bodů, 5. místo=8 bodů, 6. místo=7 bodů.Finale „B“: 1. místo=6 bodů, 2. místo=5 bodů, 3. místo=4 body, 4. místo=3 body, 5. místo=2 body, 6. místo=1 bod.   

U seniorů a sprinterů je obdobou Dostihového vítěze titul Nejlepší senior a Nejlepší sprinter.I zde se body počítají psům a fenám zvlášť, i když se běží mix. V kategorii seniorů chrt (za každé pohlaví zvlášť) získá titul Nejlepší senior roku.V kategorii sprinter (týká se vipetů a italských chrtíků) získá chrt (za každé pohlaví zvlášť) titul Nejlepší sprinter roku.

Tituly si můžete nechat zapsat do průkazu původu (na požádání titul zapíše předseda Dostihové a Coursingové komise).

 

Coursingový vítěz   (platnost od 1.1.2008)

Uděluje se pouze v kategorii dospělých a to zvlášť za každé pohlaví. Do soutěže se počítají výsledky z bodovacích coursingů. Body se počítají za polovinu + 1 coursing. Zároveň chrt musí získat body nejméně ze tří bodovacích coursingů.

Body se počítají takto: 1. místo=15 bodů, 2. místo=13 bodů, 3. místo=11 bodů, 4. místo=9 bodů, 5. místo=8 bodů, 6. místo=7 bodů. 

 

Co je CACT   (platnost od 1.1.2008)

CACT slouží k udělení titulů Dostihový šampion ČR a Šampion práce ČR. CACT se uděluje za vítězství na dostizích nebo coursinzích vypsaných jako CACTové. Pes, který doběhne na druhém místě, získá RES.CACT. Jsou-li na startu jednoho plemene nejméně 3 psi a 3 feny, získává CACT pes i fena. Jsou-li na startu v jednom pohlaví méně než 3 chrti, běží psi a feny společně (mix běh) a uděluje se jen jeden CACT. Vítězi se uděluje CACT, druhému v pořadí RES.CACT. Pokud jsou na startu jednoho plemene méně než 3 jedinci, CACT se neuděluje.

Pokud CACT získá jedinec, který již má potvrzený titul Dostihový šampion ČR nebo Šampion práce ČR, platí RES.CACT jako CACT. Potvrzení titulu si musí majitel s R.CACT ověřit na ČMKU. 

Každý CACT lze použít pouze 1x, buď k titulu Dostihového šampiona ČR nebo Šampiona práce ČR (to znamená, použijete-li jeden CACT na Českého dostihového šampiona nelze tentýž CACT použít znova na Šampiona práce ČR, a platí to samozřejmě i opačně).

CACTy z dostihů a coursingů se počítají dohromady.

Dostihový šampion ČR   (platnost od 1.1.2008)

Pes musí získat 3xCACT z dostihu nebo coursingu. Období mezi získáním prvního a posledního CACT musí být nejméně 12 měsíců. K tomu musí pes ještě získat ve věku nad 15 měsíců ocenění nejméně "velmi dobrý" od dvou různých rozhodčích ze dvou výstav zastřešených ČMKU. Alespoň jedno ocenění musí získat mezi prvním a posledním CACTem  (to je po prvním a před třetím CACTem). 

Titul uděluje ČMKU na základě předložených dokladů: 3 x CACT karty, výstavní posudky ze dvou výstav, průkaz původu. Doklady lze na ČMKU zaslat poštou nebo donést osobně v úřední dny.

 

Šampion práce ČR   (platnost od 1.1.2008)

K získání titulu musí pes získat 3xCACT z dostihu nebo coursingu. Období mezi získáním prvního a posledního CACT musí být nejméně 12 měsíců. .   

Titul uděluje ČMKU na základě předložených dokladů: 3 x CACT karty a průkaz původu. Doklady lze na ČMKU zaslat poštou nebo donést osobně v úřední dny.

 

Mezinárodní dostihový šampion   (platnost od 1.1.2007)

FCI zadává titul "Champion International de Course" za následujících podmínek:

Ve věku minimálně 15 měsíců musí chrt získat nejméně 2x CACIL ve dvou různých zemích dvěma vítězstvími nebo umístěním se v mezinárodních dostizích nebo coursingu pod patronací FCI. Od prvního a posledního uděleného titulu CACIL musí uplynout nejméně 12 měsíců a jeden den.

Navíc, ve věku minimálně 15 měsíců nesmí pes získat nižší hodnocení než "velmi dobrý" ve třídě mladých (přes 15 měsíců) - otevřené - mezitřídě - pracovní - a ve třídě šampionů, a to od dvou různých rozhodčích na dvou mezinárodních výstavách pod patronací FCI. Nejméně jedno z těchto dvou hodnoceních musí získat před udělením prvního CACILu. Důkaz o získaném hodnocení z výstavy musí být připojen k přihlášce na dostihy nebo coursing. Bez předložení výstavního hodnocení nemůže pes dostat CACIL a R.CACIL.

Podmínky platí pro plemena chrtů skupiny 10 FCI (poznámka: neplatí pro pro faraónské psy a podenga - dostihu/coursingu se mohou zúčastnit, ale nemohou získat CACIL a tedy ani titul šampiona).

Je-li na startu jednoho plemene nejméně 6 psů a 6 fen, získává titul CACIL pes i fena. Je-li na startu v jednom pohlaví méně než šest psů, běží psi a feny společně (mix běh) o jeden titul CACIL. Pokud je na startu jednoho plemene méně než 6 jedinců, CACIL se nezadá. Chrtům, jejichž rodokmen je neúplný, nelze CACIL zadat a CACIL bude převeden na chrta jež získal RES.CACIL.

Návrh na CACIL se doručí prostřednictvím ČMKU na sekretariát FCI. Pokud FCI zjistí, že je vše v pořádku, CACIL potvrdí.       

 

Třída pracovní na mezinárodních výstavách   (Platnost od 1.1.2007)

Pokud se chce chrt zúčastnit mezinárodní výstavy (CACIB) ve třídě pracovní, musí mít certifikát (pro přihlášení psa do třídy pracovní musí být přihláška doložena kopií certifikátu).

Certifikát lze vystavit chrtovi, který se zúčastnil 4x CACIL dostihu nebo coursingu v období delším než jeden rok a jeden den. Z toho se 2x chrt musí umístit v první polovině startujících, u coursingu musí získat nejméně 2/3 maximálního počtu bodů.

Certifikát vystavuje Dostihová a Coursingová komise ČMKU (Dana Bejčková) na základě kopie licenční karty, kde jsou zapsány CACILové dostihy, nebo coursingy s vyznačeným počtem psů na startu a výslednými doběhy chrta.

 

Třída pracovní na výstavách ČMKU (Schváleno 29.5.2008)

Vystavovat ve třídě pracovní na výstavách ČMKU (kromě MVP) lze na základě "malého certifikátu". Ten lze vystavit po splnění následujících podmínek: pes musí absolvovat nejméně 5 dostihů nebo coursingů. Současně se musí alespoň na jednom z těchto pěti dostihů umístit do šestého místa ve finále "A", nebo na coursingu alespoň jednou získat dvě třetiny maximálního počtu bodů. Výsledky z obou disciplín se sčítají.

Malý certifikát vystavuje DaCK (Dana Bejčková) na základě kopie licenční karty, kde jsou zapsány potřebné výsledky.

ZPĚT